کاموا بافی

سفید برفی

شنل قرمزی

12 ماه ( 2-3 سال، 4-5 سال، 6-8 سال)

عکس ها در سایز 4-5 ساله است.

اندازه تمام شده:

 طول: 26 (32، 37، 43) سانتیمتر

کاموا: 3 (3، 4، 5) کلاف 100 گرمی (180 متر در هر 100 گرم)

**** مهم: همیشه یک کلاف اضافه تر بگیرید که کم نیارید. یا اینکه کلاف اول که تمام شد چشمی میزان بافته شده را در نظر بگیرید که آیا تعداد گفته شده کافیست یا خیر.

نکته: کاموای نشان داده شده در عکس کمی کرکی بوده و برای بچه های بزرگتر منسبه، برای بچه یکساله بهتره از کاموای مخصوص نوزاد استفاده بشه.

لوازم مورد نیاز:

سایز میل بافتنی:

میل گرد 6 و نیم میلیمتری یا سایز 10 و نیم US

سایز H5 یا 5 میلیمتر قلاب بافی یا میل دوسر تیز شماره 2 US یا 6/4 میلیمتری

مارکر یا علامت گذار (کاموای رنگ دیگر)

یک عدد دکمه بزرگ

مقیاس:

با کاموای 2 رشته ای و بافت ساده 13 دانه در 18 رج مربع 10 در 10 سانت بدست آید.

با کاموای 2 رشته ای در بافت تمشکی 16 دانه مربع 10 در 10 سانت بدست آید.

نکته الگو:

این شنل از بالا به پایین بافته میشود با شروه در خط گردن. بعد از بافت بدنه شنل دانه هایی که در سر انداختن نامرئی مانده است برای سر انداختن کلاه شنل برداشته شده و کلاه شنل بافته میشود.

بطور کلی این الگوی ساده ای برای بافتنه ولی بخاطر اینکه تکنیکهای پیشرفته ای هم در الگو وجود دارند، این پترن در طبقه نیاز به سطح مهارت متوسط طبقه بندی شده است. نکات دیگری در پایان پترن برای بافندگان مبتدی گذاشته شده که پترن را آسانتر کند.

بافت جودانه (تعداد زوج دانه ها)

رج اول: یکی زیر یکی رو تا آخر

رج دوم: یکی رو یکی زیر تا آخر

رج 1 و 2 را تکرار کنید.

بافت جودانه (تعداد دانه ها فرد باشد)

رج یک: یکدانه زیر ( یکدانه رو، یکدانه زیر) داخل پرانتز تا آخر تکرار شود.

رج یک را تکرار کنید تا مدل جودانه بدست آید.

زیاد کردن دانه ها: خیلی مهمه که دانه ها بصورت غیرقابل تشخیص و تمیز زیاد شوند.

تکنیک های لازم:

دوختن درزها بصورت مرتب

سر گرفتن از لبه بافت، بافت جودانه، سه تا از رو یکی کردن، (زیر، رو، زیر) بافتن در یک دانه، ساخت بند

بدنه شنل:

کل شنل با کاموای 2 رشته ای بافته میشود (بارها گفتیم که مقیاس مهم است پس میتوان از کاموای یک رشته ای استفاده کرد به شرطی که مقیاس بالا را بدست آورید)

با 2 رشته که یک رشته تکه شده از کلاف است و یک رشته اصلی که وصل به کلافه به روش نامرئی 38 (40، 44، 46) دانه سر انداخته،

این مدل سرانداختن در لینک زیر آموزش داده شده:

 http://www.purlbee.com/provisional-cast-on-tutorial/

رج پایه:4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، مارکر یا نشانگر بگذارید، 30 (32، 34، 36) دانه زیر بافته، مارکر بگذارید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را هم جودانه ببافید.

رج بعدی:4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، 30 (32، 34، 36) دانه رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را هم جودانه ببافید.

0 (2، 2، 4) رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.


رج زیاد کردن دانه ها: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، * 2 دانه زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید، حالا 53 (56، 61، 64) دانه داریم.

رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، 45 (48، 51، 54) دانه رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را هم جودانه ببافید.

2 (2، 4، 4) رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن دومین بار: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، * 3 دانه  زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید، حالا 68 (72، 78، 82) دانه داریم.
رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، بین 2 مارکر را رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید.

2 (4، 6، 6) رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن سومین بار: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، * 4 دانه  زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید، حالا 83 (88، 95، 100) دانه داریم.
رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، بین 2 مارکر را رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید.

4 (6، 8، 8) رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن چهارمین بار: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، * 5 دانه  زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید، حالا 98 (104، 112، 118) دانه داریم.
رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، بین 2 مارکر را رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید.

4 (6، 8، 8) رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن پنجمین بار: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، * 6 دانه  زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید، حالا 113 (120، 129، 136) دانه داریم.
رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، بین 2 مارکر را رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید.

0 (6، 8، 8) رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

فقط برای سایزهای 2-3، 4-5، و 6-8 سال:

رج زیاد کردن پنجمین بار: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، * 7 دانه  زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید، حالا  (136، 146، 154) دانه داریم.
رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، بین 2 مارکر را رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید.

فقط برای سایز 6-8 ساله:

8 رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن ششمین بار: 5 دانه جودانه بافته، * 7 دانه  زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 5 دانه آخر را جودانه ببافید، حالا 172 دانه داریم.
رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، بین 2 مارکر را رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید. 

برای تمام سایزها:

پترن را ادامه دهید و بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید تا اندازه بافت به 21 (27، 30، 35) سانت از لبه سرانداختن برسد، با رجی که طرف روی کار است تمام کنید . الان جاییه که خوبه طول قسمت عقب را چک کرده و اگه فرزندتان قدش بلنده چند رج دیگه درصورت نیاز اضافه کنید، البته با درنظر گرفتن اینکه 5 ( 5، 7، 7) سانت دیگه هم  به این بافت بعنوان لیه اضافه خواهد شد.

** رج اضافه کردن پایانی (طرف پشت یا برعکس کار): رو بافته و 26 (34، 36، 42) دانه به فواصل منظم اضافه کنید تا 138 (170، 182، 214) دانه در آخر بدست آید.

بافت تمشکی لبه پایین شنل:

رج یک (طرف روی کار): همه از رو

 رج دوم (طرف پشت کار): یک دانه زیر، * (زیر، رو، زیر) همه در دانه بعدی، 3 دانه را یکی کردن از رو، از ستاره* به بعد را تا آخر ادامه دهید، آخرین دانه را زیر ببافید.

 رج سوم: همه از رو

 رج چهارم: یک دانه زیر، * 3 دانه را یکی کردن از رو، (زیر، رو، زیر) همه در دانه بعدی، از ستاره* به بعد را تا آخر ادامه دهید، آخرین دانه را زیر ببافید.

رج های یک تا چهار را 1 (1، 2، 2) بار تکرار کنید.

حالا تمام دانه ها را کور کنید.

کلاه:

بدقت یک رشته کاموا را جدا کرده ودانه های لبه گردن را به میل گرد منتقل گنید تعداد دانه ها 38 (40، 44، 46) است. خط گردن را با یک رشته کاموا علامتگذاری کنید.

رج پایه: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، مارکر یا نشانگر بگذارید، 30 (32، 34، 36) دانه زیر بافته، مارکر بگذارید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را هم جودانه ببافید.

رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، 30 (32، 34، 36) دانه رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را هم جودانه ببافید.

0 (2، 2، 2) رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن دانه ها: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، * 2 دانه  زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید، حالا 53 (56، 61، 64) دانه داریم.
رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، 45 (48، 51، 54) دانه رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید.

2 (2، 4، 4) رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن دومین بار: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، * 3 دانه  زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید، حالا 68 (72، 78، 82) دانه داریم.
رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، بین 2 مارکر را رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید.

بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید تا اندازه کلاه به 20 (23، 25، 28) سانت از لبه سر انداختن برسد، با رج سمت روی کار تمام می کنیم.

دانه ها را به دو قسمت تقسیم کرده و به همدیگر بصورت ناپیدا وصل می کنیم (بصورت شکل نشان داده شده در بالا) تا بالای کلاه بهم وصل شود.

نکته برای مبتدیان: برای راحتی کار میتوانید بروش معمولی سر بیندازیر، پترن را ادامه دهید تا رج اضافه کردن** درست قبل از بافت تمشکی لبه. میتوانید دانه اضافه نکنید و بافت تمشکی را با بافت جودانه جایگزین کنید.

در خط گردن 38 (40، 44، 46) دانه در طول خط گردن برداشته و پترن را ادامه دهید، بجای وصل کردن نامرئی میتوانید تمام دانه ها را کور کرده و سپس لبه ها را بهم بدوزید.

 

 

سرهم بندی کار:

لبه ها را بهم وصل کرده، یک حلقه برای دکمه ایجاد کنید: با دو رشته کاموا و قلاب  12 زنجیره بافته، یا اینکه از تکنیک I cord استفاده کرده و 6 سانت بند ببافید.

دکمه را به یک طرف دوخته و انتهاهای بند را به طرف دیگر شنل بدوزید.

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم بهمن 1390ساعت 23:39  توسط mehrdaddinos  | 

بلوز

لوازم:میل بافتنی 4 میلیمتر (سایز 6 آمریکایی)، 2 عدد دکمه، سوزن و نخ مناسب

gauge یا مقیاس بافت: 22 دانه در 30 رج= مربع 4 در 4 اینچ یا تقریبا 10 در 10 سانت

مقیاس را حتما کنترل کنید، با هر سایز میلی که این مقیاس روبدست بیارید ببافید.

دور سینه نهایی: 20 (22، 24،26) اینچ

چین پایینی پشت لباس: ** با کاموای رنگی 110 (120، 130، 140) دانه سر انداخته، کاموای سفید را وصل کرده و 2 رج بافت ساده میبافیم، با کاموای رنگی 2 رج بافته ، مجدداً با کاموای سفید 2 رج بافته، کاموای سفید را جدا کرده و بقیه کار را با کاموای رنگی میبافیم، با رج زیر شروع کنید، میبافیم تا طول بافت از ابتدای کار به 3 (3ونیم، 4، 4ونیم) اینچ برسد، رج آخرمان را رو میبافیم.

آخرین رج: 2 تا یکی از زیر، تکرار تا آخر رج تا دانه ها نصف شود یعنی تعداد 55(60، 65، 70) دانه روی میل داشته باشیم. **

این دانه ها را به اندازه 2 و یکچهارم (2 و سه چهارم، 3 و یک چهارم، 3 و سه چهارم)اینچ بافت ساده ببافید و آخرین رجتان را زیر بافته و دانه ها را روی میل نگهدارید.

چین وسطی (مثل بافت چین پایینی پشت لباس فقط جای رنگها عوض میشه و تا نصف کردن دانه ها میبافیم): با کاموای سفید 110 (120، 130، 140) دانه سر انداخته، کاموای رنگی را وصل کرده و 2 رج بافت ساده میبافیم، با کاموای سفید 2 رج بافته ، مجدداً با کاموای رنگی 2 رج بافته، کاموای رنگی را جدا کرده و بقیه کار را با کاموای سفید میبافیم، با رج زیر شروع کنید، میبافیم تا طول بافت از ابتدای کار به 3 (3ونیم، 4، 4ونیم) اینچ برسد، رج آخرمان را رو میبافیم.

آخرین رج: 2 تا یکی از زیر، تکرار تا آخر رج تا دانه ها نصف شود یعنی تعداد 55(60، 65، 70) دانه روی میل داشته باشیم.

 وصل کردن چین پایین و وسطی بهمدیگه: دانه های تکه چین پایین را که روی میل نگه داشته بودیم روی یک میل دیگه انتقال میدیم طوریکه سمت برعکس طرف شما باشد و میل بافتنی ای که قطعه چین  وسط  روی آن است را پشت این میل نگه داشته و  از هر میل یکدانه گرفته و باهمدیگر یکدانه رو میبافیم (بعبارت دیگر 2 دانه یکی از هر میل گرفته یکی میکنیم با بافت رو) به این ترتیب در نهایت 55 (60،65،70) دانه روی میل داریم و دو قطعه بهم وصل شده اند.

سپس بطور یکنواخت به اندازه 2 و یکچهارم (2 و سه چهارم، 3 و یک چهارم، 3 و سه چهارم)اینچ بافت ساده ببافید و آخرین رجتان را زیر بافته و دانه ها را روی میل نگهدارید.

چین بالایی: دقیقاً مانند چین پایینی بافته از** تا ** و مثل روش بالا به قطعات قبلی وصل می کنیم به این صورت که میل بافتنی چین بالایی را پشت میل بافتنی که 2 قطعه وصل شده قبلی روشه، نگه میداریم و وصل می کنیم.

 

شکل دادن حلقه آستین: 6 (6، 8، 8) دانه در شروع 2 ردیف بعدی کور می کنیم که 43(48، 49، 54) دانه روی میل باقی میماند.

رج بعدی: 1 دانه زیر، 1 دانه را نبافته به میل بگیرید، 1دانه بعدی را از زیر بافته و دانه نبافته را روی آن بیندازید، بقیه را زیر بافته تا 3 دانه آخر، سپس 2 دانه از زیر یکی کرده، یک دانه آخر را زیر میبافیم.

رج بعدی: همه از رو

دو رج توضیح داده شده بالا را 1 (1، 2، 2) بار تکرار کنید تا 39(44، 43، 48) دانه باقی بماند.

تقسیم بافت برای یقه/ زبانه: 1 دانه زیر، 1 دانه را نبافته به میل بگیرید، 1دانه بعدی را از زیر بافته و دانه نبافته را روی آن بیندازید، 6 (7، 7، 8) دانه زیر، 2دانه را باهم از زیر بافته یکی کنید، بقیه دانه ها را روی میل نگهداشته و برمیگردیم همان دانه ها را می بافیم به اینصورت که در هر رج یکی از هر طرف کم میکنیم تا 6 دانه باقی بماند، اینها را کور می کنیم. (نکته: بندها به این زبانه ها ی پشت لباس دوخته خواهد شد، دکمه ها به این زبانه ها در جلوی لباس دوخته خواهد شد)

از طرف راست کار کاموا را وصل کرده و 17 (20، 19، 22) دانه میانی میل را کور کرده، 1 دانه زیر، 1دانه بعدی را از زیر بافته و دانه نبافته را روی آن بیندازید، 6 (7، 7، 8) دانه زیر، 2دانه را باهم از زیر بافته یکی کنید، مثل طرف اول بافت ادامه داده و کامل میکنیم.

جلو: مثل پشت لباس ببافید.

بندها (2 تا ببافید): با کاموای رنگی 26 (30، 32، 34) تا سرمی اندازیم.

با کاموای سفید 2 رج ببافید.

با کاموای رنگی 2 رج ببافید در رج دوم همزمان جادکمه  را روی 4 دانه آخر به اینصورت ببافید: ژوته، 2دانه را باهم از زیر بافته یکی کنید، 2 دانه زیر ببافید.

با کاموای سفید 2 رج ببافید.

با کاموای رنگی 1 رج ببافید و کور کنید.

اتمام کار: درزهای طرفین و چین ها را بدوزید. سمت بسته (سمت مخالف جادکمه ها) بند ها را به زبانه پشت بدوزید. دکمه ها را به زبانه جلو بدوزید.

پایان

لوازم:میل بافتنی 4 میلیمتر (سایز 6 آمریکایی)، 2 عدد دکمه، سوزن و نخ مناسب

gauge یا مقیاس بافت: 22 دانه در 30 رج= مربع 4 در 4 اینچ یا تقریبا 10 در 10 سانت

مقیاس را حتما کنترل کنید، با هر سایز میلی که این مقیاس روبدست بیارید ببافید.

دور سینه نهایی: 20 (22، 24،26) اینچ

چین پایینی پشت لباس: ** با کاموای رنگی 110 (120، 130، 140) دانه سر انداخته، کاموای سفید را وصل کرده و 2 رج بافت ساده میبافیم، با کاموای رنگی 2 رج بافته ، مجدداً با کاموای سفید 2 رج بافته، کاموای سفید را جدا کرده و بقیه کار را با کاموای رنگی میبافیم، با رج زیر شروع کنید، میبافیم تا طول بافت از ابتدای کار به 3 (3ونیم، 4، 4ونیم) اینچ برسد، رج آخرمان را رو میبافیم.

آخرین رج: 2 تا یکی از زیر، تکرار تا آخر رج تا دانه ها نصف شود یعنی تعداد 55(60، 65، 70) دانه روی میل داشته باشیم. **

این دانه ها را به اندازه 2 و یکچهارم (2 و سه چهارم، 3 و یک چهارم، 3 و سه چهارم)اینچ بافت ساده ببافید و آخرین رجتان را زیر بافته و دانه ها را روی میل نگهدارید.

چین وسطی (مثل بافت چین پایینی پشت لباس فقط جای رنگها عوض میشه و تا نصف کردن دانه ها میبافیم): با کاموای سفید 110 (120، 130، 140) دانه سر انداخته، کاموای رنگی را وصل کرده و 2 رج بافت ساده میبافیم، با کاموای سفید 2 رج بافته ، مجدداً با کاموای رنگی 2 رج بافته، کاموای رنگی را جدا کرده و بقیه کار را با کاموای سفید میبافیم، با رج زیر شروع کنید، میبافیم تا طول بافت از ابتدای کار به 3 (3ونیم، 4، 4ونیم) اینچ برسد، رج آخرمان را رو میبافیم.

آخرین رج: 2 تا یکی از زیر، تکرار تا آخر رج تا دانه ها نصف شود یعنی تعداد 55(60، 65، 70) دانه روی میل داشته باشیم.

 وصل کردن چین پایین و وسطی بهمدیگه: دانه های تکه چین پایین را که روی میل نگه داشته بودیم روی یک میل دیگه انتقال میدیم طوریکه سمت برعکس طرف شما باشد و میل بافتنی ای که قطعه چین  وسط  روی آن است را پشت این میل نگه داشته و  از هر میل یکدانه گرفته و باهمدیگر یکدانه رو میبافیم (بعبارت دیگر 2 دانه یکی از هر میل گرفته یکی میکنیم با بافت رو) به این ترتیب در نهایت 55 (60،65،70) دانه روی میل داریم و دو قطعه بهم وصل شده اند.

سپس بطور یکنواخت به اندازه 2 و یکچهارم (2 و سه چهارم، 3 و یک چهارم، 3 و سه چهارم)اینچ بافت ساده ببافید و آخرین رجتان را زیر بافته و دانه ها را روی میل نگهدارید.

چین بالایی: دقیقاً مانند چین پایینی بافته از** تا ** و مثل روش بالا به قطعات قبلی وصل می کنیم به این صورت که میل بافتنی چین بالایی را پشت میل بافتنی که 2 قطعه وصل شده قبلی روشه، نگه میداریم و وصل می کنیم.

 

شکل دادن حلقه آستین: 6 (6، 8، 8) دانه در شروع 2 ردیف بعدی کور می کنیم که 43(48، 49، 54) دانه روی میل باقی میماند.

رج بعدی: 1 دانه زیر، 1 دانه را نبافته به میل بگیرید، 1دانه بعدی را از زیر بافته و دانه نبافته را روی آن بیندازید، بقیه را زیر بافته تا 3 دانه آخر، سپس 2 دانه از زیر یکی کرده، یک دانه آخر را زیر میبافیم.

رج بعدی: همه از رو

دو رج توضیح داده شده بالا را 1 (1، 2، 2) بار تکرار کنید تا 39(44، 43، 48) دانه باقی بماند.

تقسیم بافت برای یقه/ زبانه: 1 دانه زیر، 1 دانه را نبافته به میل بگیرید، 1دانه بعدی را از زیر بافته و دانه نبافته را روی آن بیندازید، 6 (7، 7، 8) دانه زیر، 2دانه را باهم از زیر بافته یکی کنید، بقیه دانه ها را روی میل نگهداشته و برمیگردیم همان دانه ها را می بافیم به اینصورت که در هر رج یکی از هر طرف کم میکنیم تا 6 دانه باقی بماند، اینها را کور می کنیم. (نکته: بندها به این زبانه ها ی پشت لباس دوخته خواهد شد، دکمه ها به این زبانه ها در جلوی لباس دوخته خواهد شد)

از طرف راست کار کاموا را وصل کرده و 17 (20، 19، 22) دانه میانی میل را کور کرده، 1 دانه زیر، 1دانه بعدی را از زیر بافته و دانه نبافته را روی آن بیندازید، 6 (7، 7، 8) دانه زیر، 2دانه را باهم از زیر بافته یکی کنید، مثل طرف اول بافت ادامه داده و کامل میکنیم.

جلو: مثل پشت لباس ببافید.

بندها (2 تا ببافید): با کاموای رنگی 26 (30، 32، 34) تا سرمی اندازیم.

با کاموای سفید 2 رج ببافید.

با کاموای رنگی 2 رج ببافید در رج دوم همزمان جادکمه  را روی 4 دانه آخر به اینصورت ببافید: ژوته، 2دانه را باهم از زیر بافته یکی کنید، 2 دانه زیر ببافید.

با کاموای سفید 2 رج ببافید.

با کاموای رنگی 1 رج ببافید و کور کنید.

اتمام کار: درزهای طرفین و چین ها را بدوزید. سمت بسته (سمت مخالف جادکمه ها) بند ها را به زبانه پشت بدوزید. دکمه ها را به زبانه جلو بدوزید.

پایان

لوازم:میل بافتنی 4 میلیمتر (سایز 6 آمریکایی)، 2 عدد دکمه، سوزن و نخ مناسب

gauge یا مقیاس بافت: 22 دانه در 30 رج= مربع 4 در 4 اینچ یا تقریبا 10 در 10 سانت

مقیاس را حتما کنترل کنید، با هر سایز میلی که این مقیاس روبدست بیارید ببافید.

دور سینه نهایی: 20 (22، 24،26) اینچ

چین پایینی پشت لباس: ** با کاموای رنگی 110 (120، 130، 140) دانه سر انداخته، کاموای سفید را وصل کرده و 2 رج بافت ساده میبافیم، با کاموای رنگی 2 رج بافته ، مجدداً با کاموای سفید 2 رج بافته، کاموای سفید را جدا کرده و بقیه کار را با کاموای رنگی میبافیم، با رج زیر شروع کنید، میبافیم تا طول بافت از ابتدای کار به 3 (3ونیم، 4، 4ونیم) اینچ برسد، رج آخرمان را رو میبافیم.

آخرین رج: 2 تا یکی از زیر، تکرار تا آخر رج تا دانه ها نصف شود یعنی تعداد 55(60، 65، 70) دانه روی میل داشته باشیم. **

این دانه ها را به اندازه 2 و یکچهارم (2 و سه چهارم، 3 و یک چهارم، 3 و سه چهارم)اینچ بافت ساده ببافید و آخرین رجتان را زیر بافته و دانه ها را روی میل نگهدارید.

چین وسطی (مثل بافت چین پایینی پشت لباس فقط جای رنگها عوض میشه و تا نصف کردن دانه ها میبافیم): با کاموای سفید 110 (120، 130، 140) دانه سر انداخته، کاموای رنگی را وصل کرده و 2 رج بافت ساده میبافیم، با کاموای سفید 2 رج بافته ، مجدداً با کاموای رنگی 2 رج بافته، کاموای رنگی را جدا کرده و بقیه کار را با کاموای سفید میبافیم، با رج زیر شروع کنید، میبافیم تا طول بافت از ابتدای کار به 3 (3ونیم، 4، 4ونیم) اینچ برسد، رج آخرمان را رو میبافیم.

آخرین رج: 2 تا یکی از زیر، تکرار تا آخر رج تا دانه ها نصف شود یعنی تعداد 55(60، 65، 70) دانه روی میل داشته باشیم.

 وصل کردن چین پایین و وسطی بهمدیگه: دانه های تکه چین پایین را که روی میل نگه داشته بودیم روی یک میل دیگه انتقال میدیم طوریکه سمت برعکس طرف شما باشد و میل بافتنی ای که قطعه چین  وسط  روی آن است را پشت این میل نگه داشته و  از هر میل یکدانه گرفته و باهمدیگر یکدانه رو میبافیم (بعبارت دیگر 2 دانه یکی از هر میل گرفته یکی میکنیم با بافت رو) به این ترتیب در نهایت 55 (60،65،70) دانه روی میل داریم و دو قطعه بهم وصل شده اند.

سپس بطور یکنواخت به اندازه 2 و یکچهارم (2 و سه چهارم، 3 و یک چهارم، 3 و سه چهارم)اینچ بافت ساده ببافید و آخرین رجتان را زیر بافته و دانه ها را روی میل نگهدارید.

چین بالایی: دقیقاً مانند چین پایینی بافته از** تا ** و مثل روش بالا به قطعات قبلی وصل می کنیم به این صورت که میل بافتنی چین بالایی را پشت میل بافتنی که 2 قطعه وصل شده قبلی روشه، نگه میداریم و وصل می کنیم.

 

شکل دادن حلقه آستین: 6 (6، 8، 8) دانه در شروع 2 ردیف بعدی کور می کنیم که 43(48، 49، 54) دانه روی میل باقی میماند.

رج بعدی: 1 دانه زیر، 1 دانه را نبافته به میل بگیرید، 1دانه بعدی را از زیر بافته و دانه نبافته را روی آن بیندازید، بقیه را زیر بافته تا 3 دانه آخر، سپس 2 دانه از زیر یکی کرده، یک دانه آخر را زیر میبافیم.

رج بعدی: همه از رو

دو رج توضیح داده شده بالا را 1 (1، 2، 2) بار تکرار کنید تا 39(44، 43، 48) دانه باقی بماند.

تقسیم بافت برای یقه/ زبانه: 1 دانه زیر، 1 دانه را نبافته به میل بگیرید، 1دانه بعدی را از زیر بافته و دانه نبافته را روی آن بیندازید، 6 (7، 7، 8) دانه زیر، 2دانه را باهم از زیر بافته یکی کنید، بقیه دانه ها را روی میل نگهداشته و برمیگردیم همان دانه ها را می بافیم به اینصورت که در هر رج یکی از هر طرف کم میکنیم تا 6 دانه باقی بماند، اینها را کور می کنیم. (نکته: بندها به این زبانه ها ی پشت لباس دوخته خواهد شد، دکمه ها به این زبانه ها در جلوی لباس دوخته خواهد شد)

از طرف راست کار کاموا را وصل کرده و 17 (20، 19، 22) دانه میانی میل را کور کرده، 1 دانه زیر، 1دانه بعدی را از زیر بافته و دانه نبافته را روی آن بیندازید، 6 (7، 7، 8) دانه زیر، 2دانه را باهم از زیر بافته یکی کنید، مثل طرف اول بافت ادامه داده و کامل میکنیم.

جلو: مثل پشت لباس ببافید.

بندها (2 تا ببافید): با کاموای رنگی 26 (30، 32، 34) تا سرمی اندازیم.

با کاموای سفید 2 رج ببافید.

با کاموای رنگی 2 رج ببافید در رج دوم همزمان جادکمه  را روی 4 دانه آخر به اینصورت ببافید: ژوته، 2دانه را باهم از زیر بافته یکی کنید، 2 دانه زیر ببافید.

با کاموای سفید 2 رج ببافید.

با کاموای رنگی 1 رج ببافید و کور کنید.

اتمام کار: درزهای طرفین و چین ها را بدوزید. سمت بسته (سمت مخالف جادکمه ها) بند ها را به زبانه پشت بدوزید. دکمه ها را به زبانه جلو بدوزید.

پایان

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم بهمن 1390ساعت 23:30  توسط mehrdaddinos  | 

سارافون2

بافت پيراهن دخترانه

سايزهاي(5،4،3)، 2سال
اندازه نهايي بافت:
دور سينه:21(22،23،24) اينچ(هراينچ 5/2 سانته)
قد:5/19(5/21،22، 24) اينچ

مواد لازم: (2،3،3) 2 كامواي 100 گرمي
ذو ميل گرد سايز5/4 كه يكي طول سيم ان كوتاهتر(براي بالاتنه) ويكي بلندتره(براي دامن)
مقياس:20*19براي بافت مدل دامن
         20*17 براي مدل بالاتنه
        24*17 با بافت ساده
نكته:اين پيراهن حتما بايد با ميل گرد بافته شود وبدون درز گردبافي شود.
بافت بالاتنه(مدل ديزي):3 تايكي زير بدون اينكه دونه ها از سمت چپ ميل خارج بشه،1 ژوته،اون 3 تا دونه رو دوباره يهبار ديگه با هم بافته وازميل چپ درمياريم.
بافت دامن(ريپ): براي بافت گردبافي بدون درزحاصلضرب 17 تادونه باشه.
دور اول:(1زير،1 ژوته،6 زير،ssk،دوتايكي زير،6 زير،1 ژوته)
دور دوم:همه زير
تكرار دو رج بالا

بافت ديزي:براي بافت گردبافي حاصلضرب4 تا دونه باشه
دور1:1 رو،بافت ديزي) تا آخر
دور هاي زوج2-6: همه زير
دور3:علامت رو بردارين،دونه اول رو از ميل راست به ميل چپ انتقال بدين،علامت بزارين،(بافت ديزي،1 رو) تا آخر
دور5: علامت رو بردارين،1 زير،علامت بزارين،(1 رو ،بافت ديزي) تا آخر
ادامه تكرار رج3-6
بافت ديزي:براي بافت با ميل معمولي وبه صورت پشت جدا وجلو جدا حاصلضرب4 تا دونه +1 دونه
رج1(روي كار):(1 رو،بافت ديزي)تا دونه آخر،1 رو
رج هاي زوج2-6:(پشت كار) همه رو
رج3(روي كار):2 زير،(1 رو،بافت ديزي)تا 3 تا دونه آخر،1رو،2 زير
ادامه تكرار رج1-4

دامن
با ميل گرد سايز مربوطه (170،187،204) 153تا دونه سربندازين.يه علامت بزارين و بافت رو بصورت گردبافي شروع كنين تا دونه اول مشخص باشه وپايان هر دور معلوم باشه.
دور 1) 1 زير،1 ژوته،6 زير،ssk،دوتايكي زير،6 زير،1 ژوته) تاآخر
دور2:همه زير
تكرار دو دور اول براي (6،7،8) 6 بار
اولين دور كم كردن:(1 زير،1 ژوته،4 زير،ssk،دوتايكي زير،دوتايكي زير،4 زير،1 ژوته) تا آخر(تعداد دونه ها (150،165،180) 135)
1 دور به زير.
دور بعد) 1 زير،1 ژوته،5 زير،ssk،دوتايكي زير،5 زير،1 ژوته) تاآخر
ادور به زير
تكرار دو دور بالا براي (6،7،7) 6بار

دومين دور كم كردن: (1 زير،1 ژوته،3 زير،ssk،ssk،دوتايكي زير،دوتايكي زير،3 زير،1 ژوته)تا آخر(تعداد دونه ها (130،143،156) 117)
1 دور به زير
دوربعد1 زير،1 ژوته،4 زير،ssk،دوتايكي زير،4 زير،1 ژوته)تا آخر
1 دور به زير
تكرار دو دور بالابراي 5(6،7،7) بار
سومين دور كم كردن:( 1 زير،1 ژوته،2 زير،ssk،ssk،دوتايكي زير،دوتايكي زير،2 زير،1 ژوته)
1 دور به زير
دور بعد1 زير،1 ژوته،3 زير،ssk،دوتايكي زير،3 زير،1 ژوته)
1 دور به زير
تكرار دو دور بالا براي 4(5،5،6) بار
چهارمين دور كم كردن(1 زير،1 ژوته،1 زير،ssk،ssk،دوتايكي زير،دوتايكي زير،1 زير،1 ژوته) تا آخر(تعداد دونه ها (90،99،108) 81)

بدنه
نوار كمر:
دور اول: همه رو
دور2-3: همه زير
دور4:(دوتايكي زير،1ژوته) تكرار پرانتز تاآخر
دور5-6:همه زير
دور7: همه رو
8 دور جداگانه براي هر سايز بدين ترتيب ادامه بدين:
فقط براي سايز 2 سال:دوتايكي زير،زير تا آخر(80 دونه)
فقط براي سايز3 سال:(دوتايكي زير،43 زير) تكرار پرانتز دوبار(88 دونه)
فقط براي سايز 4 سال:( 1 دونه اضافه بروش M1،زير تا آخر(100 دونه)
فقط براي سايز 5 سال:همه زير(108 دونه)

حالا پترن رو به طريق زير دنبال كنين:
فقط براي سايز 2سال: 6 دور بافت ديزي رو كار كنين.
فقط براي سايز 3سال: 6 دور بافت ديزي رو كار كنين.حالا دور 3-4 آن رو يه بار ديگه كار كنين.

فقط براي سايز 4سال: 6 دور بافت ديزي رو كار كنين.حالا دور 3-6 آن رو يه بار ديگه كار كنين.
فقط براي سايز 5سال: 6 دور بافت ديزي رو كار كنين. حالا دور 3-6 آن رو يه بار ديگه كار كنين.بعد دور 3-4 آن رو يه بار ديگه كار كنين.

تقسيم بندي براي حلقه آستين
دور بعد:6(7،8،9) تا دونه كور كنين،33(36،41،44) دونه بافت مدل براي 34(37،4245) دونه بعد از دونه هاي كور شده،سپس همه دونه ها و براي پشت توي ميل جداگانه نگهدارين،6(7،8،9) تا دونه كور كنين بعد ادامه بدين به بافت مدل تا آخر
بالاتنه از اين به بعد براي پشت وجلو جداگانه بافته مي شود.34(37،42،45) دونه براي جلو در نظر گرفته مي شود.وقتي بافت مدل ديزي رو دارين پياده مي كنين ممكنه يكسري براي لبه با بافت مدل همپوشاني نداشته باشه كه اون دونه ها رو ساده بافي كنين ومدل روش نيارين.

جلوي با لاتنه
9 رج به بافت مدل ادامه بدين و رج اخر رو باپشت كار تموم كنين.
شكل دهي يقه
رج1(روي كار):12(13،14،15) دونه مدل رو ببافين و دونه ها رو توي ميل جداگانه قرار بدين،10(11،14،15) دونه كور كنين،بافت مدل رو تا دونه اخر ببافين.
(تعداد دونه ها12(13،14،15)
رج2و4(پشت كار):همه رو
رج3(روي كار): دوتا دونه كور كنين،ادامه بافت مدل(تعداد دونه ها10(11،12،13))
رج5: مشابه رج3(تعداد دونه ها8(9،10،11))
7(9،11،13) رج مدل رو ببافين وبا پشت كار رج رو تموم كنين.
همه دونه ها رو كور كنين
12(13،14،15) دونه اون سمت يقه رو به ميل بگيرين
رج1(پشت كار): دوتا دونه كور كنين،همه رو(تعداد دونه ها10(11،12،13))
(تعداد دونه ها12(13،14،15)
رج2و4(روي كار):بافت مدل
رج3(روي كار): مشابه رج1(تعداد دونه ها8(9،10،11))
8(10،12،14) رج مدل رو ببافين وبا پشت كار رج رو تموم كنين.
همه دونه ها رو كور كنين.

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم بهمن 1390ساعت 23:15  توسط mehrdaddinos  | 

سارافون

سارافونمقاديرداده شده براي سايز 2 سال است.براي سايزهاي 4-6-8-10-12-14در داخل پرانتز داده شده.

اندازه هاي تمام شده
دورسينه 22(24-26-28-30-31-33). اينچ  -هر اينچ 5/2 سانته.
قد  17(19-1/4-21-3/4-23-1/4-24-1/2-25-3/4-27-1/4) اينچ


مواد لازم
6(6-7-8-9-10-11) كلاف 50 گرمي
ميل سايز5
ميل گرد سايز7

مقياس
6 دانه با 7 رج مربع 5/2 *5/2 سانته با مدل كشباف 6 زير4 رو با ميل 7
29 دانه 10 سانت،8 رج 5/2 سانت با مدل كشباف 1 زير 1رو (سفت ببافين) با ميل سايز5
31 دانه 10 سانت،8 رج 5/2 سانت با مدل كشباف 1 زير 1رو با ميل سايز5

بافت دامن
با ميل گرد سايز7 ،  (220،240،260،280،290،310) 200 تا سربندازين.
رج1:6زير،4 رو تا پايان رج
تكرار رج مذكور به اندازه10(12-14-15-16-17-18) اينچ.
رج بعد(3زير،2تايكي زير) تكرار پرانتز 40(44-32-36-40-26-30) بار،(2 زير،2تايكي زير) تكرار پرانتز0(0-20-20-20-40-40) بار.
براي 5/0 اينچ تعداد دونه هاي باقيمونده رو160(176-188-204-220-224-240) ساده بافي كنين.

رج بعد: *(5،5،5،5،5،4(4زير،يه ژوته،دوتايكي زير،( (9،10،8،9،9،8) 8 زير،يه ژوته،دوتايكي زير)تكرار پرانتز3(3-3-4-4-4-5)،يه ژوته،دوتايكي زير،(8،8،8،8،10،8)8 زير،(يه ژوته،دوتايكي زير،(8،9،10،8،9،9)8 زير) تكرار پرانتز3(3-3-4-4-4-5)بار،يه ژوته،دوتايكي زير،(5،5،5،5،5،4)4 زير،تكرار از علامت *يه بار ديگه
بدين ترتيب براي پشت وجلوي لباس تقسيم بندي كنين.
رج بعد(روي كار):(1زير،1رو) تكرار پرانتز 39(43-46-50-54-55-59) بار،دوتايكي زير،80(88-94-102-110-112-120) دونه باقيمونده رو براي بافت جلو توي يه ميل جداگانه نگهدارين،79(87-93-101-109-111-119) دونه باقيمونده رو براي ادامه بافت پشت كشباف1زير 1رو ببافين.

بافت حلقه آستين
0(0-0-0-2-2-2) دونه در ابتداي دو رج بعد كور كنين.1 دونه هر طرف رج بعد كم كنين سپس هر يه رج در ميون 7(7-8-8-7-7-8) بار اين كم كردن رو ادامه بدين. 63(71-75-83-89-91-97) دونه باقيمونده رو ببافين تا حلقه استين به اندازه 3-1/2(3-3/4-4-1/4-4-3/4-4-1/2-4-3/4-5-1/4). اينچ برسه.

شكل دهي يقه پشت
رج بعد(روي كار): 20(23-25-29-31-31-33) تادونه اول رو ببافين،يه نخ جدا استفاده كنين و 23(25-25-25-27-29-31) دونه وسط رو كور كنين وتا انتهاي رج به بافتتون ادامه بدين.
هر دو طرف سرشونه رو يه بار ديگه ببافين تا حلقه استين به اندازه 5-1/2(5-3/4-6-1-4-6-3/4-7-7-1/4-7-3/4) اينچ بشه.
شكل دهي سرشونه
براي هر سرشونه 10(11-12-14-15-15-16) دونه رو يه بار كور كنين و 10(12-13-15-16-16-17) دونه رو يه بار ديگه كور كنين.


بافت جلو
مشابه بافت پشت براي جلو هم ببافين تا حلقه آستين به اندازه 1(1-1-1/2-2-2-2-1/4-2-1/2) اينچ برسه در حاليكه با رج پشت كار بافت رو تموم كردين.
شكل دهي يقه
رج بعد(روي كار): به شكل دهي حلقه آستين ادامه بدين در حاليكه دونه وسط رو كور مي كنين.و در ادامه از دو طرف محل كور كردن در هر يه رج درميون يه دونه كم كنين تا تعداد اين كم كردنها6(7-7-7-8-10-11)
بار بشه وسپس هر 4 امين رج 5(5-5-5-5-4-4) بار.
به بافتتون ادامه بدين تااندازه بافت به اندازه پشت برسه.سرشونه ها رو هم مشابه بافت پشت دربيارين.

تكميل
درزهاي بافتني رو بدوزين و اتو كنين.براي بافت يقه يه مدل مي تونين با قلاب بزنين ولي در پترن موجود با 5 ميل بروش I-cord لبه يقه رو بافته كه چون درآوردنش سخته توصيه نمي كنم.

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم بهمن 1390ساعت 23:13  توسط mehrdaddinos  | 

سارافون
این سارافون صورتی رو تو شبکه سه آموزش دادن و من از روی آموزش اون بافتمش . برای شروع 85 دونه سر میاندازیم .

رج اول : دونه اول + 11 دونه از زیر + 1 دانه از رو + 11 دونه از زیر + 1 دونه از رو +...تکرار این کار..... +11 دونه از زیر + دونه آخر . یعنی همونطور که رج رو با دونه اول و یازده تا زیر شروع کردیم با 11 تا زیر و دونه آخر هم به پایان میرسونیم.
رج دوم : دونه اول + 5 تا دونه از زیر + 1 دانه از رو + 11 تا از زیر + 1 دونه از رو + 11 تا از زیر + 1 دونه از رو + .......تکرار این کار....+ 5 تا زیر + دونه آخر .
رج سوم : مانند رج اول
رج چهارم : مانند رج دوم
اگه همین طور ببافیم به این ترتیب پلیسه ها به وجود میان . هر دو یا س


این سارافون صورتی رو تو شبکه سه آموزش دادن و من از روی آموزش اون بافتمش . برای شروع 85 دونه سر میاندازیم .

رج اول : دونه اول + 11 دونه از زیر + 1 دانه از رو + 11 دونه از زیر + 1 دونه از رو +...تکرار این کار..... +11 دونه از زیر + دونه آخر . یعنی همونطور که رج رو با دونه اول و یازده تا زیر شروع کردیم با 11 تا زیر و دونه آخر هم به پایان میرسونیم.
رج دوم : دونه اول + 5 تا دونه از زیر + 1 دانه از رو + 11 تا از زیر + 1 دونه از رو + 11 تا از زیر + 1 دونه از رو + .......تکرار این کار....+ 5 تا زیر + دونه آخر .
رج سوم : مانند رج اول
رج چهارم : مانند رج دوم
اگه همین طور ببافیم به این ترتیب پلیسه ها به وجود میان . هر دو یا سه رج که زیر می بافیم (دقیق نمیدونم ) یک " رِکِن " به وجود میاد .رکن ها خیلی راحت از روی کار قابل دیدن و شمارش هستن . وقتی تعداد رکن ها به یازده تا رسید (یعنی بیست و چند رج که بافتیم): دونه اول + دونه دوم و سوم رو با هم کور میکنیم + بقیه بافت را همونطور که دیده میشه ادامه میدیم (یعنی مثل قبل ادامه میدیم ) و هربار که به دانه رو رسیدیم ، یک دانه قبل از اون دانه رو را با خود دانه جابجا میکنیم(یعنی دانه را میاریم جلوی تک دانه رو) و با یکدانه بعداز دانه رو (جمعا میشه سه دانه )هرسه را کور میکنیم . و ادامه میدیم و به تکدانه روی بعدی که رسیدیم همین کار را تکرار میکنیم . در این رج جمعا 14 دانه کم میشه و دامن کمی جمع میشه . در سه مرحله این کور کردنها را ادامه میدهیم یعنی 11 رکن که بافتیم، 14 دانه کور میکنیم ، مجددا 11 رکن دیگه و 14 تا کور و دوباره 11 رکن و 14 تا کور تا قد دامن به سی سانت برسه . اینجوری :

سی سانت که شد بالاتنه سارافون رو شروع میکنیم .
برای اینکه حلقه سارافون به وجود بیاد و کمی هم شکیل تر بشه این سارافون ، دوباره چند دانه باید کور بشن به این ترتیب که :
دانه اول + دودانه زیر + دودانه بعدی را باهم یکی کرده و کور میکنیم + دودانه بعدی را هم با هم یکی کرده و کور میکنیم (این کور کردنها به صورت زیر هستن یعنی اول رج 5 تا زیر داریم ) + بافت رو به صورت کشباف(یه زیر و یه رو) ادامه میدیم و هفت دانه مانده به آخر کار ، دو تا دانه را باهم یکی میکنیم + دو تا دانه دیگر را هم با هم یکی میکنیم + سه تا دانه آخر هم از زیر بافته میشه . یعنی 5 تا دانه اول و 5 تا دانه آخر رج از زیر بافته میشه و وسط کار به صورت کشباف هست.
رج بعدی : دونه اول +4 تا زیر + کشباف وسط + 4 تا زیر + دانه آخر
رج بعدی که میشه روی کار : دونه اول +3تازیر + دوتا دانه رو باهم یکی میکنیم +بافت کشباف + دوتا دانه باهم یکی میشه + 3تا زیر +دانه آخر
رج بعدی : 4 دانه جودانه(همه زیر) اول + کشباف وسط + 4 تاجودانه آخر
این رجها رو به همین ترتیب ادامه میدیم تا کشباف به هفت سانت برسه . (برای پشت لباس هشت سانت میبافیم چون جلوی لباس کمی گودتره )
وقتی هفت یا هشت سانت رو بافتیم ، در این حالت 37 تا دونه داریم . شروع به بافت یقه میکنیم .
دانه اول + 4 تا زیر واسه بافت کناره حلقه آستین کنار میذاریم . و در آخر رج هم 4تا زیر و دانه آخر داریم . وسط کار 27 تا دونه میمونه که باید یقه رو تشکیل بده . این 27 تا دونه رو تقسیم میکنیم که گودی یقه در بیاد به این ترتیب که از وسط کار اول 5 تا دونه رو کنار میذاریم و بقیه رو میبافیم بعد 3 تا کنار میذاریم ، بعد 3 تا و بعد 2 تا و بعد هم یکی . از اون طرف هم به همین ترتیب تا کشباف هامون 14 سانت بشه. دونه ها رو کور نمیکنیم بلکه یقه رو از اون میگیریم و میبافیم که در اینجا دو زیر و دو رو بافته شده . اون 5 تا دونه های کناری هم تا آخر کار ادامه پیدا میکنه .

ه رج که زیر می بافیم (دقیق نمیدونم ) یک " رِکِن " به وجود میاد .رکن ها خیلی راحت از روی کار قابل دیدن و شمارش هستن . وقتی تعداد رکن ها به یازده تا رسید (یعنی بیست و چند رج که بافتیم): دونه اول + دونه دوم و سوم رو با هم کور میکنیم + بقیه بافت را همونطور که دیده میشه ادامه میدیم (یعنی مثل قبل ادامه میدیم ) و هربار که به دانه رو رسیدیم ، یک دانه قبل از اون دانه رو را با خود دانه جابجا میکنیم(یعنی دانه را میاریم جلوی تک دانه رو) و با یکدانه بعداز دانه رو (جمعا میشه سه دانه )هرسه را کور میکنیم . و ادامه میدیم و به تکدانه روی بعدی که رسیدیم همین کار را تکرار میکنیم . در این رج جمعا 14 دانه کم میشه و دامن کمی جمع میشه . در سه مرحله این کور کردنها را ادامه میدهیم یعنی 11 رکن که بافتیم، 14 دانه کور میکنیم ، مجددا 11 رکن دیگه و 14 تا کور و دوباره 11 رکن و 14 تا کور تا قد دامن به سی سانت برسه . اینجوری :

سی سانت که شد بالاتنه سارافون رو شروع میکنیم .
برای اینکه حلقه سارافون به وجود بیاد و کمی هم شکیل تر بشه این سارافون ، دوباره چند دانه باید کور بشن به این ترتیب که :
دانه اول + دودانه زیر + دودانه بعدی را باهم یکی کرده و کور میکنیم + دودانه بعدی را هم با هم یکی کرده و کور میکنیم (این کور کردنها به صورت زیر هستن یعنی اول رج 5 تا زیر داریم ) + بافت رو به صورت کشباف(یه زیر و یه رو) ادامه میدیم و هفت دانه مانده به آخر کار ، دو تا دانه را باهم یکی میکنیم + دو تا دانه دیگر را هم با هم یکی میکنیم + سه تا دانه آخر هم از زیر بافته میشه . یعنی 5 تا دانه اول و 5 تا دانه آخر رج از زیر بافته میشه و وسط کار به صورت کشباف هست.
رج بعدی : دونه اول +4 تا زیر + کشباف وسط + 4 تا زیر + دانه آخر
رج بعدی که میشه روی کار : دونه اول +3تازیر + دوتا دانه رو باهم یکی میکنیم +بافت کشباف + دوتا دانه باهم یکی میشه + 3تا زیر +دانه آخر
رج بعدی : 4 دانه جودانه(همه زیر) اول + کشباف وسط + 4 تاجودانه آخر
این رجها رو به همین ترتیب ادامه میدیم تا کشباف به هفت سانت برسه . (برای پشت لباس هشت سانت میبافیم چون جلوی لباس کمی گودتره )
وقتی هفت یا هشت سانت رو بافتیم ، در این حالت 37 تا دونه داریم . شروع به بافت یقه میکنیم .
دانه اول + 4 تا زیر واسه بافت کناره حلقه آستین کنار میذاریم . و در آخر رج هم 4تا زیر و دانه آخر داریم . وسط کار 27 تا دونه میمونه که باید یقه رو تشکیل بده . این 27 تا دونه رو تقسیم میکنیم که گودی یقه در بیاد به این ترتیب که از وسط کار اول 5 تا دونه رو کنار میذاریم و بقیه رو میبافیم بعد 3 تا کنار میذاریم ، بعد 3 تا و بعد 2 تا و بعد هم یکی . از اون طرف هم به همین ترتیب تا کشباف هامون 14 سانت بشه. دونه ها رو کور نمیکنیم بلکه یقه رو از اون میگیریم و میبافیم که در اینجا دو زیر و دو رو بافته شده . اون 5 تا دونه های کناری هم تا آخر کار ادامه پیدا میکنه .این سارافون صورتی رو تو شبکه سه آموزش دادن و من از روی آموزش اون بافتمش . برای شروع 85 دونه سر میاندازیم .

رج اول : دونه اول + 11 دونه از زیر + 1 دانه از رو + 11 دونه از زیر + 1 دونه از رو +...تکرار این کار..... +11 دونه از زیر + دونه آخر . یعنی همونطور که رج رو با دونه اول و یازده تا زیر شروع کردیم با 11 تا زیر و دونه آخر هم به پایان میرسونیم.
رج دوم : دونه اول + 5 تا دونه از زیر + 1 دانه از رو + 11 تا از زیر + 1 دونه از رو + 11 تا از زیر + 1 دونه از رو + .......تکرار این کار....+ 5 تا زیر + دونه آخر .
رج سوم : مانند رج اول
رج چهارم : مانند رج دوم
اگه همین طور ببافیم به این ترتیب پلیسه ها به وجود میان . هر دو یا سه رج که زیر می بافیم (دقیق نمیدونم ) یک " رِکِن " به وجود میاد .رکن ها خیلی راحت از روی کار قابل دیدن و شمارش هستن . وقتی تعداد رکن ها به یازده تا رسید (یعنی بیست و چند رج که بافتیم): دونه اول + دونه دوم و سوم رو با هم کور میکنیم + بقیه بافت را همونطور که دیده میشه ادامه میدیم (یعنی مثل قبل ادامه میدیم ) و هربار که به دانه رو رسیدیم ، یک دانه قبل از اون دانه رو را با خود دانه جابجا میکنیم(یعنی دانه را میاریم جلوی تک دانه رو) و با یکدانه بعداز دانه رو (جمعا میشه سه دانه )هرسه را کور میکنیم . و ادامه میدیم و به تکدانه روی بعدی که رسیدیم همین کار را تکرار میکنیم . در این رج جمعا 14 دانه کم میشه و دامن کمی جمع میشه . در سه مرحله این کور کردنها را ادامه میدهیم یعنی 11 رکن که بافتیم، 14 دانه کور میکنیم ، مجددا 11 رکن دیگه و 14 تا کور و دوباره 11 رکن و 14 تا کور تا قد دامن به سی سانت برسه . اینجوری :

سی سانت که شد بالاتنه سارافون رو شروع میکنیم .
برای اینکه حلقه سارافون به وجود بیاد و کمی هم شکیل تر بشه این سارافون ، دوباره چند دانه باید کور بشن به این ترتیب که :
دانه اول + دودانه زیر + دودانه بعدی را باهم یکی کرده و کور میکنیم + دودانه بعدی را هم با هم یکی کرده و کور میکنیم (این کور کردنها به صورت زیر هستن یعنی اول رج 5 تا زیر داریم ) + بافت رو به صورت کشباف(یه زیر و یه رو) ادامه میدیم و هفت دانه مانده به آخر کار ، دو تا دانه را باهم یکی میکنیم + دو تا دانه دیگر را هم با هم یکی میکنیم + سه تا دانه آخر هم از زیر بافته میشه . یعنی 5 تا دانه اول و 5 تا دانه آخر رج از زیر بافته میشه و وسط کار به صورت کشباف هست.
رج بعدی : دونه اول +4 تا زیر + کشباف وسط + 4 تا زیر + دانه آخر
رج بعدی که میشه روی کار : دونه اول +3تازیر + دوتا دانه رو باهم یکی میکنیم +بافت کشباف + دوتا دانه باهم یکی میشه + 3تا زیر +دانه آخر
رج بعدی : 4 دانه جودانه(همه زیر) اول + کشباف وسط + 4 تاجودانه آخر
این رجها رو به همین ترتیب ادامه میدیم تا کشباف به هفت سانت برسه . (برای پشت لباس هشت سانت میبافیم چون جلوی لباس کمی گودتره )
وقتی هفت یا هشت سانت رو بافتیم ، در این حالت 37 تا دونه داریم . شروع به بافت یقه میکنیم .
دانه اول + 4 تا زیر واسه بافت کناره حلقه آستین کنار میذاریم . و در آخر رج هم 4تا زیر و دانه آخر داریم . وسط کار 27 تا دونه میمونه که باید یقه رو تشکیل بده . این 27 تا دونه رو تقسیم میکنیم که گودی یقه در بیاد به این ترتیب که از وسط کار اول 5 تا دونه رو کنار میذاریم و بقیه رو میبافیم بعد 3 تا کنار میذاریم ، بعد 3 تا و بعد 2 تا و بعد هم یکی . از اون طرف هم به همین ترتیب تا کشباف هامون 14 سانت بشه. دونه ها رو کور نمیکنیم بلکه یقه رو از اون میگیریم و میبافیم که در اینجا دو زیر و دو رو بافته شده . اون 5 تا دونه های کناری هم تا آخر کار ادامه پیدا میکنه .این سارافون صورتی رو تو شبکه سه آموزش دادن و من از روی آموزش اون بافتمش . برای شروع 85 دونه سر میاندازیم .

رج اول : دونه اول + 11 دونه از زیر + 1 دانه از رو + 11 دونه از زیر + 1 دونه از رو +...تکرار این کار..... +11 دونه از زیر + دونه آخر . یعنی همونطور که رج رو با دونه اول و یازده تا زیر شروع کردیم با 11 تا زیر و دونه آخر هم به پایان میرسونیم.
رج دوم : دونه اول + 5 تا دونه از زیر + 1 دانه از رو + 11 تا از زیر + 1 دونه از رو + 11 تا از زیر + 1 دونه از رو + .......تکرار این کار....+ 5 تا زیر + دونه آخر .
رج سوم : مانند رج اول
رج چهارم : مانند رج دوم
اگه همین طور ببافیم به این ترتیب پلیسه ها به وجود میان . هر دو یا سه رج که زیر می بافیم (دقیق نمیدونم ) یک " رِکِن " به وجود میاد .رکن ها خیلی راحت از روی کار قابل دیدن و شمارش هستن . وقتی تعداد رکن ها به یازده تا رسید (یعنی بیست و چند رج که بافتیم): دونه اول + دونه دوم و سوم رو با هم کور میکنیم + بقیه بافت را همونطور که دیده میشه ادامه میدیم (یعنی مثل قبل ادامه میدیم ) و هربار که به دانه رو رسیدیم ، یک دانه قبل از اون دانه رو را با خود دانه جابجا میکنیم(یعنی دانه را میاریم جلوی تک دانه رو) و با یکدانه بعداز دانه رو (جمعا میشه سه دانه )هرسه را کور میکنیم . و ادامه میدیم و به تکدانه روی بعدی که رسیدیم همین کار را تکرار میکنیم . در این رج جمعا 14 دانه کم میشه و دامن کمی جمع میشه . در سه مرحله این کور کردنها را ادامه میدهیم یعنی 11 رکن که بافتیم، 14 دانه کور میکنیم ، مجددا 11 رکن دیگه و 14 تا کور و دوباره 11 رکن و 14 تا کور تا قد دامن به سی سانت برسه . اینجوری :

سی سانت که شد بالاتنه سارافون رو شروع میکنیم .
برای اینکه حلقه سارافون به وجود بیاد و کمی هم شکیل تر بشه این سارافون ، دوباره چند دانه باید کور بشن به این ترتیب که :
دانه اول + دودانه زیر + دودانه بعدی را باهم یکی کرده و کور میکنیم + دودانه بعدی را هم با هم یکی کرده و کور میکنیم (این کور کردنها به صورت زیر هستن یعنی اول رج 5 تا زیر داریم ) + بافت رو به صورت کشباف(یه زیر و یه رو) ادامه میدیم و هفت دانه مانده به آخر کار ، دو تا دانه را باهم یکی میکنیم + دو تا دانه دیگر را هم با هم یکی میکنیم + سه تا دانه آخر هم از زیر بافته میشه . یعنی 5 تا دانه اول و 5 تا دانه آخر رج از زیر بافته میشه و وسط کار به صورت کشباف هست.
رج بعدی : دونه اول +4 تا زیر + کشباف وسط + 4 تا زیر + دانه آخر
رج بعدی که میشه روی کار : دونه اول +3تازیر + دوتا دانه رو باهم یکی میکنیم +بافت کشباف + دوتا دانه باهم یکی میشه + 3تا زیر +دانه آخر
رج بعدی : 4 دانه جودانه(همه زیر) اول + کشباف وسط + 4 تاجودانه آخر
این رجها رو به همین ترتیب ادامه میدیم تا کشباف به هفت سانت برسه . (برای پشت لباس هشت سانت میبافیم چون جلوی لباس کمی گودتره )
وقتی هفت یا هشت سانت رو بافتیم ، در این حالت 37 تا دونه داریم . شروع به بافت یقه میکنیم .
دانه اول + 4 تا زیر واسه بافت کناره حلقه آستین کنار میذاریم . و در آخر رج هم 4تا زیر و دانه آخر داریم . وسط کار 27 تا دونه میمونه که باید یقه رو تشکیل بده . این 27 تا دونه رو تقسیم میکنیم که گودی یقه در بیاد به این ترتیب که از وسط کار اول 5 تا دونه رو کنار میذاریم و بقیه رو میبافیم بعد 3 تا کنار میذاریم ، بعد 3 تا و بعد 2 تا و بعد هم یکی . از اون طرف هم به همین ترتیب تا کشباف هامون 14 سانت بشه. دونه ها رو کور نمیکنیم بلکه یقه رو از اون میگیریم و میبافیم که در اینجا دو زیر و دو رو بافته شده . اون 5 تا دونه های کناری هم تا آخر کار ادامه پیدا میکنه .+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم بهمن 1390ساعت 23:9  توسط mehrdaddinos  | 

گل قلاب

آموزش گل قلاب بافی شماره ۲:

۱) شروع کار با زنجیره و بافت دایره‌ای شکله…یعنی ۶ زنجیره زده با بافت نامرئی بهم متصل شون می‌کنیم.

۲) برای ردیف اول یک زنجیره می‌زنیم و بعد برای بافت گلبرگها به ترتیب: ۱پایه کوتاه بر روی حلقه، ۲ زنجیره، ۳ پایه بلند برروی حلقه، ۲ زنجیره، ۱ پایه کوتاه…. تا ۸ گلبرگ بافته بشه. گلبرگ آخر رو با بافت نامرئی به زنجیره اول  متصل می‌کنیم.

۳) برای بافت ردیف بعد، ۱ زنجیره زده سپس یک پایه کوتاه وسط گلبرگ ردیف اول، از پشت و در پایه و قاعده آن می‌زنیم، ۳ زنجیره زده دوباره پایه کوتاهی در میان گلبرگ بعدی و در قسمت قاعده آن از پشت می‌زنیم….تا ردیف کامل شود

توضیح اینکه این پایه‌های کوتاه به قسمت پایینی و پشتی گلبرگ‌های اول متصل میشن به صورتی که گلبرگ‌های ردیف اول کمی بالا اومده برجسته میشن. یعنی ردیف دوم گلبرگ‌ها باید در زیر گلبرگ‌های ردیف اول قرار بگیرن

۴) برای بافت ردیف بعدی زنجیره‌ای می‌زنیم و بر روی هر ۳ زنجیره ایجاد شده در ردیف قبل یک گلبرگ می‌بافیم به این صورت که: ۱ پایه کوتاه، ۵ پایه بلند، ۱ پایه کوتاه می‌بافیم.

۵) ردیف‌های بعد به همین صورت اول پایه کوتاه در پشت گلبرگ‌های ردیف قبلی و زنجیره(به تعداد مشخص شده) و سپس بافت گلبرگ‌ها طبق الگو

۶) در ردیف آخر هم برای بافت گلبرگ‌ها بعد از هر پایه بلند یک بافت پیکوت می‌بافیم

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم بهمن 1390ساعت 0:18  توسط mehrdaddinos  | 

کفش ناناز


+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم بهمن 1390ساعت 0:13  توسط mehrdaddinos  | 

کیف گرد

بافت کیف گرد :

من برای بافت این کیف 20 دانه سر انداختم .
رج اول تا چهارم را بافت ابری میبافیم ( یا همه از زیر یا همه از رو ) میتونیم با رنگ خود کیف ببافیم میتونیم از رنگ دیگر استفاده کنیم که من در اینجا رنگ قرمز بافتم .
رج پنجم :
19 دانه بافته و دانه آخر را نبافته در میل رها کرده و برمیگردیم ( میتونین هر بافتی دوست دارین ببافین که من اینجا یک رج از زیر یک رج از رو بافتم ) .
رج ششم :
کل رج از رو بافته میشود ( در اینجا 19 دانه شده )
رج هفتم :
18 دانه بافته و باز دانه آخر را نبافته در میل رها میکنیم که در اینجا دانه های نبافته ما میشود 2 تا دانه و باز برمیگردیم .
رج هشتم :
کل رج از رو بافته میشود ( در اینجا 18 دانه شده )
نمونه این کیف در سایز بزرگ......
این کار را در تمام طول بافت انجام میدهیم تا جایی که دانه های نبافته روی میل ما 16 دانه بشود .
بعد اگر دوست داشتیم با رنگ کاموای کیف یا با رنگی که اول بافتمون انتخاب کردیم که من در اینجا رنگ قرمز بافتم تمام دانه ها را میبافیم یعنی همه دانه های روی میل را از زیر میبافیم .
رج برگشت هم با همون رنگ از رو میبافیم .

باز دوباره این بافت را از اول شروع میکنیم یعنی از رج پنجم شروع میکنیم تا وقتی که تمام دانه ها را با هم ببافیم که من در اینجا با رنگ آبی مشخص کردم .
میتونیم تعداد این مثلثها رو 4 یا 5 تا ببافیم که من در اینجا 5 تا بافتم .
در پایان مثلث آخر رجی که تمام دانه ها را با رنگ دیگری از زیر بافتم در رج برگشت به جای اینکه از رو ببافیم باز همرو از زیر میبافیم که 4 رج اینکار را انجام میدیم و در رج آخر تمام دانه ها را کور میکنیم که مثل اول بافتمون بشه .
از این بافت یکی دیگر هم میبافیم و قسمتهای گرد رو به هم میدوزیم .
حال بند کیف را میبافیم که به دو صورت میشه بافت :
اول :
100 دانه سر انداخته ( به اندازه ای که میخاهیم بلندی بند کیف باشه یعنی اگر میخاهین کوتاهتر باشه کمتر دانه سر میاندازین ) بعد 10 رج بافت ابری بافته و بعد کور میکنیم .
دوم :
10 دانه سر انداخته و بافت ابری میبافیم تا اندازه ای که میخاهیم بلندی بندمان باشد .
بعد از بافت بند هر طوریکه دوست داشتیم بند را میدوزیم که من اینجا ار روی کیف به حالتی که ته بند دوخته نشده و فقط وسطش رو دوختم .
وسط دایره رو هم با سوزن میدوزیم که مرکز دایره مون باز نباشه .
هر جور که دوست داشتین میتونین کیف رو تزئین کنین و برای هر کاری میشه ازش استفاده کرد ضمنا میتونین برای این کیف آستر هم بدوزین
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم بهمن 1390ساعت 0:9  توسط mehrdaddinos  | 

دستکش دوتکه

دستکش دوتکه

طرز بافت دستکش دوتکه

بامیل شماره 3 تعداد 45 دانه سر انداخته وسه سانت کشباف ببافید سپس ساده بافی دارید. بعداز 10 سانتی متر بافت انگشت شصت را به روش بالا ببافید پشت وجلو دستکش ربافته تا به اندازه 12 سانتیمتر بشود حال زمانی که به قسمت روی دستکش می رسید با نخ رنگ دیکر تا دورج ببافید با نخ همرنگ دستکش دورج دیگر بافته و4 رج کشباف بافته وکور کنید حال نخ رنگی را از بافت بیرون اورده شمادوردیف دانه در بالا وپایین ملاحظه می کنید دانه هارا داخل میل کرده ومانند بالای دستکش جوجه تیغی ببافید.قسمت پایین وبالای دستکش را زنجیره بزنید.دکمه را در محل خودبدو

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن 1390ساعت 20:49  توسط mehrdaddinos  | 

دستکش

طرزبافت دست کش یک انگشتی

پشت وروی دستکش باهم بافته میشود .برای سایز کودکان دبستانی بامیل 3.5 چهل دانه سر انداخته و5سانتی متر کشپافت یکی رو یکی زیر می بافید .بعد شروع به ساده بافی کرده بدین ترتیب که نصف دانه هاباکاموای پرز دار بافته می شود ونصف دیگر که همان پشت دستکش است باکاموای ساده بافته شود .

    معمولا ضخامت کامواهای پرز دار کم است بنا بر این انرا بانخ ساده ونازک همرنگ خودش باهم گرفته ومی بافید.

   دورج ساده بافی کرده وحالا از نصف کار شروع به زیاد کردن برای بافت انگشت می کنید.

  

زیادکردن به روش نامریی ضورت می گیرد ونباید سوراخ یا درزی دربافت دیده نشود.بدین ترتیب که میان دانه های بافته شده از روی کار نخی افقی وجوددارد بامیل بافتنی از زیرنخ رفته وانرا روی میل سمت چپ قرار می دهید  واز زیر می بافید بافت راادامه می دهید .اضافه کردن ازروی کار انجام مشود .رج اول یک دانه اضافه واز رج سوم به بعددودانه به دوطرف دانه های زیاد شده .اضافه می گردد.تاکل دانه هابه 55 دانه برسد .

    دانه های اضافه شده برای شست راذاخل سنجاق قفلی گرفته وپشت وروی دستکش راباهم می بافیدوقتی به ارتفاع 15 سانتی متر رسید برای اینکه شبیه سر جوجه تیغی شودازهرطرف دررفت وبرگشت یک دانه کور کرده درپایان چهار دانه راباهم کور می کنید .

  برای بافت انگشت دانه هارا از سنجاق قفلی خارج کرده وبه انداز ه4سانتی متر ببافید.بعداز هر طرف یک دانه کور کرده تا9 دانه بماند و از داخل انها نخ رد کرده ودانه ها راجمع کنید.

درپایان درز پهلو ی دستکش وانگشت را دوخته وچشم ها ودهان راباسوزن ونخ بدوزیید.

گوش ها را هم با قلاب وهم با دومیل بافته می شود .

بافت گوش با قلاب - نخ را دور انگشت حلقه کرده و 12 پایه کوتاه بزنید و بعد نخ کوتاه را جمع کنید. وبعد در قسمت بالای سر بدوزید.

بافت گوش با دومیل - 8 عدد دانه از محل گوش ها گرفته ودر هر رج در شروع بافت دو دانه را یکی کنید. تا تعداد دانه ها به 0 برسد.

درتصویر روش جمع شدن دانه های  انگشت  رامی بینید  

--------------------------------------------------------------------------

دستکش مردانه یک انگشتی

برای بافت دستکش مردانه  از میل شماره ٣.۵ ونخ صددر صد پشم استفاده کنید.

۶٠ دانه برای پشت وجلو کار باهم سرانداخته و١٠ سانتی متر کشباف ببافید روی کار

را حتما از بافت پیچ ویا لوزی استفاده نمایید (بافت مانند دستکش جوجه تیغی)

بعد از اتمام کار  خود را با اب گرم وصابون بشویید تا بافت کمی سفت شده و

حالت نمدی پیدا کند.وپرزهای پشم روی ان نمایان شود

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن 1390ساعت 20:47  توسط mehrdaddinos  | 

مطالب قدیمی‌تر